Документи за регистрация при кандидатстване за обучение в България

Университетите в България обикновено са държавни университети и всички са акредитирани. Признават се и се приравняват от Съвета за Висше образование на Р. Турция. Дипломите издадени от всички български университети са признати също така и в страните от ЕС и по света.

От 01 юни 2013 г. издадените от България оригинали на Диплома, Приложение към диплома и академична справка е необходимо да  бъдат преведени от заклет преводач в България и трябва да носят печат Апостил на дирекция Национален център за информация и документация /НАЦИД/ към българското Министерство на образованието и науката. Необходимите заверки трябва да бъдат както на оригиналните документи, така и на преводите поставени от дирекция „Консулски отношения“ на Министерство на външните работи.

 Всички документи трябва да са удостоверени с апостил поставен в областното или околийско  управление.

1 –ДИПЛОМА за средно образование;   нотариално заверено копие и  апостил.

2 – КОПИЕ НА ПАСПОРТ; Фотокопие на паспорта на  раздела със снимката. (валиден минимум 2 години).

3 – ТРАНСКРИПТ; Справка за средно образование показваща оценките за 1.2.3.4 гимназиални години и годишни оценки, с апостил.

4 – МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО; Медицинско свидетелство издадено от държавни болници или семейни медицински центрове  с отразен отрицателен резултат от тест за ХИВ. Удостоверено от дирекция „Здравеопазване“ и с апостил печат.

5 – ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО; Изисква се от дирекция „Гражданско състояние“, с апостил.

6- СНИМКИ; 7 бр. паспортен формат, задната част трябва да е бяла.

7– СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ;  с апостил.

8 – ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ; Документ от нотариуса, че на студентът ще му бъдат посрещнати разходите за образование и препитание по време на следването му в чужбина, с  апостил.

ЗАБЕЛЕЖКА: Печатът  апостил е печат поставен в областното или околийско   управление.

Той гарантира, че документът е валиден пред висшите органи в чужбина.

Споделете в социалните мрежи:

    НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ