Условия за ползване

 

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „ЕКО-4” ООД, наричано по-долу "ЕКО-4”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн www.prevodieko4.bg(наричани по-долу Потребители), от друга.

„ЕКО-4” ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 201989003, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен 9700, ул.АЛЕКСАНДЪР БУЙНОВ No 2, имейл адрес: klienti@prevodieko4.bg, телефон: 0896676333 и 0898668506

„ЕКО-4” ООД е регистрирано като администратор на лични данни и притежава Удостоверение за администратор на лични данни № ……………..

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта www.prevodieko4.bg (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на www.prevodieko4.bg всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „ЕКО-4” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от "ЕКО-4”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие сключването на договора между Потребителя и „ЕКО-4”.

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и ЕКО-4 договор. Такива данни са име, фамилия, пол, адрес, телефон, имейл.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл. 1. Услугите, предоставяна от „ЕКО-4” на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

Чл. 2. „ЕКО-4” e достъпен на сайта www.prevodieko4.bg, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за услуга на предлаганите от „ЕКО-4” услуги.

ПОРЪЧКА

Чл. 3. (1) Потребителите използват интерфейса на уебсайта на „ЕКО-4”, за да сключват договори за услуга на предлаганите от „ЕКО-4” услуги в електронния магазин.
(2) Договорът за услуга се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от „ЕКО-4”.

Чл. 4. (1) Потребителят избира една или няколко от предлаганите на сайта услуги.
(2) Необходимо е Потребителят да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на електронния магазин.

(3) При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

ЦЕНИ

Чл. 5. (1) Цените на услугите, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени на уебсайта на „ЕКО-4” към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.
(2) Цените на продуктите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

Чл. 6. „ЕКО-4” си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина услуги, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

Чл. 7. (1) „ЕКО-4” може да предоставя отстъпки за услугите, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от „ЕКО-4”. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).
(2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока или услуга.

ПЛАЩАНЕ

Чл. 8. (1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните услуги като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На www.prevodieko4.bg е възможно плащане в брой, чрез наложен платеж, по банков път, чрез кредитна или дебитна карта, EasyPay и PayPal.

Чл. 9. Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

Чл. 10. „ЕКО-4” не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „ЕКО-4”.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

Чл. 11. (1) (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора за услуга от Потребителя.
(2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено „ЕКО-4” за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира услугите чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката и др.
(3) „ЕКО-4“ публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.
(4) За упражняване правото на отказ „ЕКО-4“ предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи „ЕКО-4“ незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.
(5) Когато във връзка с изпълнението по договора „ЕКО-4“ е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, „ЕКО-4“ има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

Чл. 12. Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;

Чл. 13. „ЕКО-4” възстановява на Потребителя заплатената от него цена.

РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 14. (1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на услугата с договореното/поръчаното.
(2) ЕКО-4 не носи отговорност за забавен срок на изпълнението при забавяне на пратките от страна на куриера, неполучаване на документите поради техническа грешка и задържане на документа в съответното министерство или институция за допълнителна проверка при легализация.
(3) ЕКО-4 не носи отговорност за забавен срок при отказ на Министерство на Външните работи, отдел „Консулски отношения“ да извърши заверка и легализация на документа, когато не са налични изискваните печати и подписи съгласно закона.
(4) ) ЕКО-4 не носи отговорност за изпълнението и по никакъв друг начин при задържане на документа от съответната държавна институция в случаите, когато документът се окаже фалшив. (5) ЕКО-4 не носи отговорност за пропуски на държавните институции или трети лица, включително и за пропуск да се поставят необходимите печати, апостил или подписи. (6) При предявена рекламация към превода, същият се изпраща за редакция на заклет преводач. В случай на установена грешка ЕКО-4 отговаря до размера на редакцията и направените разходи за куриер /ако има такъв/ и не носи отговорност за всякакви други вреди.

Чл. 15. Потребителят има право да предяви рекламация на стоката или услугата, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.
(2) Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.

Чл. 16. (1) Рекламацията се подава устно на посочения от „ЕКО-4“ телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. “ЕКО-4“ представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.
(2). При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.
(3) При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:
1. касова бележка или фактура;
2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Чл. 17. Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

Чл. 18. (1) „ЕКО-4“ поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката.
(2) Когато „ЕКО-4“ удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 19. (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „ЕКО-4” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „ЕКО-4” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „ЕКО-4”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „ЕКО-4”, „ЕКО-4” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
(3 Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „ЕКО-4”.

Чл. 20. (1) „ЕКО-4” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.
(2) „ЕКО-4” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. „ЕКО-4” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 21. „ЕКО-4” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

Чл. 22. (1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „ЕКО-4” или прекратяване поддържането на уебсайта му.

Чл. 23. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Чл. 24. Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Чл. 25. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 26. (1) „ЕКО-4” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „ЕКО-4” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.
(3) В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 27. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

  НАПРАВЕТЕ НОВА ПОРЪЧКА

  Видове отстъпки:
  Тип отстъпка
  Процент
  Приложение
  Отстъпка за редовени клиенти
  7%
  За клиенти, които вече имат поне 5 поръчки
  Отстъпка за общ брой страници (от 20 до 40) от всички документи в поръчката
  7%
  Ако общият брой страници от всички документи е между 20 и 40. Комбинира се с отстъпката за редовен клиент, ако такава е приложена.
  Отстъпка за общ брой страници (над 40) от всички документи в поръчката
  16%
  Ако общият брой страници от всички документи е над 40. Комбинира се с отстъпката за редовен клиент, ако такава е приложена.
  ЗАТВОРИ
  Ново за 2024

  Поръчай онлайн и получи безплатна доставка в цялата страна!
  Спестявате до 12 лв.
  Направете онлайн поръчка
  Копирайте връзка Връзката е успешно копирана
  Заявката Ви бе изпратена успешно. Очаквайте имейл от представител на екипа ни в най-кратки срокове.
  Заявката Ви бе изпратена успешно. В момента офисите ни са затворени, но ще получите отговор в рамките на първия работен ден.
  Зареждане, моля изчакайте