Удостоверение за сключен граждански брак, издадено в България

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ