Апостил

 

Апостил

Апостилът е заверка на документ в държавата, в която е издаден. Това е унифициран начин за легализация на документи, които ще послужат в чужбина. В България Апостилът се въвежда на 30 април 2001г., когато тя става страна по Хагската конвенция. Хагската конвенция е сключена в Хага на 5-ти октомври 1961г. Документът, снабден с Апостил, се освобождава от всякаква следваща форма на заверка и легализация както в държавата на издаване, така и в държавата, страна по конвенцията, където документът ще се представя.

Апостилът се издава от различни институции в държавите, които са страни по Хагската конвенция.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РЕКВИЗИТИ НА АПОСТИЛА СА:

 • Име на държавата, издаваща Апостила;
 • Имена на лицата, подписали документа, който се удостоверява с Апостила;
 • Длъжност на лицата, подписали документа;
 • Наименование и печат на учреждението, издало документа, удостоверен с Апостила;
 • Наименование на града, в който е поставен Апостилът;
 • Дата на поставяне на Апостила;
 • Име на органа, който поставя Апостила;
 • Номер на Апостила;
 • Печат на учреждението, поставило Апостила;
 • Подпис на длъжностното лице, поставило Апостила.

Ако се нуждаете от услугата превод и легализация на документи за чужбина, например: акт за раждане, удостоверение за брак, удостоверение за семейно положение, удостоверение за постоянен адрес, съдебни удостоверения, диплома и др., вие трябва да имате нужните документи със съответните печати и свежи подписи. След като документите са готови, фирмата ги изпраща за поставяне на Апостил в съответните министерства: Министерство на вътрешните работи, Министерство на образованието, Министерство на правосъдието. В съответното министерство се проверяват изпратените документи и след това се поставя Апостил и държавни таксови марки. След това документите се изпращат в Министерство на външните работи за проверка на подписа на преводача. Проверяват се и се поставят нужните таксови марки и щемпел на министерството.

Ако се нуждаете от услугата превод и легализация на документи от чужбина, документите от чужбина задължително трябва да имат поставен Апостил от страната, от която пристигат. Без Апостил вашите документи няма да са валидни в Република България. Легализацията на документи от чужбина се извършва сравнително по-бързо, тъй като документите вече са снабдени с Апостил и е нужно само да се преведат от заклет преводач и да се завери подписа на преводача от консулски отдел на Министерство на външните работи.

  НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ