Преводи на гръцки и от гръцки език

 

История на гръцкия език

Гръцкият език е един от езиците на индоевропейското езиково семейство. Писмената история на гръцкия език е около 3.5 хиляди години. Около 13 милиона души владеят гръцки език. В Римската империя знанието на гръцки език се е считало за задължително за всеки образован човек. В съвременното време древногръцкият език (заедно с латински) е станал източник на нови научни и технически термини. Българският език, както и много други съвременни езици, използват голям брой думи с гръцки произход.

Гръцкият език е един от най-старите писмени езици в света. Първите писмени паметници на гръцки принадлежат към XIV-XII век. Гръцката азбука е възникнала въз основа на финикийското писмо. Най-голямото териториално разпространение гръцката писменост достига в епохата на късно-римската империя, както и в ранно византийската империя.

Специфика на гръцкия език

Гръцкият език се отличава със следните граматически особености:

  • три граматични рода (мъжки, женски и среден)
  • единствено и множествено число
  • четири падежа: именителен, винителен, родителен звателен
  • залог
  • наклонение

Граматическата структура на гръцкия език се характеризира с голям брой местоимения, предлози и частици.
Съществителните думи в гръцкия език имат категория на определеност и затова се използва определителен член. Използването на определителния член е много по-широко, отколкото в английски или немски езици. Например, определителният член често придружава имената на хората.
Новогръцкият език е общо понятие за всички диалекти, които се използват на този етап на развитие на гръцкия език. Гръцкият език има статут на официален език в Гърция. Освен това, гръцкият език, заедно с турския език, е официален език на Кипър. Тъй като Гърция е член на Европейския съюз, гръцкият е един от 23-те официални езика на ЕС.

    НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ