Преводи на румънски и от румънски език

 

История на румънския език

Румънският - индоевропейски език, част от Балкано-Романската подгрупата на романските езици. Това е петият най-често срещан език на романската група, след испански, португалски, френски и италиански. Той има статут на официален език в Румъния и Република Молдова. Общият брой на говорещите на румънски език в света е около 24 милиона души.

В румънския език се откриват черти на така наречения смесен (контактен) език, формиран на кръстопътя на няколко езикови области, по-специално на Балканския езиковия съюз.

Първите паметници (писма, документи, преводи на религиозни текстове) датират от началото на XVI век. Създаването на литературен румънски език започва през XVII век (исторически хроники). Художествената литература се появява от края на XVIII век. Първоначално (преди формирането на Румъния) е използвана кирилската азбука. От 1860 г. кирилицата официално се заменя на латиница. На румънски език е създадена богата художествена и научна литература.

Специфика на румънския език

Румънският език притежава падежна система, три рода и сложна система за образуване на бъдеще време.

Особеностите на румънски език са следните:

 • сложна система от аналитични форми за бъдеще време
 • задпоставена членна форма на съществителните имена
 • замяна на родителния падеж с дателен
 • наличие на фонеми
 • наличие на двугласни ea, oa
 • палатализация
 • преход на съчетанията ct, cs в pt, ps
 • лабиализация
 • смесване на b и v.

  НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ